Elementary

Junior High

High School

Alternative

Bell Schedules

Bell Schedule

Monday - Thursday

First Bell: 8:30 am
Tardy Bell: 8:35 am

School Dismissal: 3:30 pm

Friday

First Bell: 8:30 am
Tardy Bell: 8:35 am

School Dismissal: 1:30 pm

Kindergarten Bell Schedule

Monday - Thursday                                                  Friday

AM Kindergarten                                                                      AM Kindergarten

First Bell: 8:30 am                                                                                             First Bell: 8:30 am
Tardy Bell: 8:35 am                                                                                           Tardy Bell: 8:35 am

School Dismissal: 11:30 am                                                                               School Dismissal: 10:50 am

PM Kindergarten                                                                      PM Kindergarten

Start Time: 12:30                                                                                               Start Time: 11:15 am
School Dismissal: 3:30                                                                                      School Dismissal: 1:30 

Lunch Schedule

Lunch Schedule

First Grade, Salvador & Tuckett: 11:20 - 11:55

Second Grade, Saine/Hancock: 11:40 - 12:15

Third Grade: 12:05 - 12:40

Fourth Grade, Ruvalcaba: 11:55 - 12:30

Fifth Grade: 12:15 - 12:50

Sixth Grade: 12:25 - 1:00

Recess Schedule

Morning Recess Schedule

Kindergarten: 10:00 am
1st & 2nd: 10:15 am
3rd & 4th: 10:30 am
5th & 6th: 10:45 am

Afternoon Recess Schedule

Kindergarten: 1:30 pm
1st & 2nd: 1:45 pm
3th & 4th: 2:00 pm
3rd & 4th: 2:15 pm